3. výzva k předkládání žádostí o podporu z OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ – II.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

 798/03_16_047/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
 –  PRORODINNÁ OPATŘENÍ – II.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 28. 02. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 28. 02. 2019, 4:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 28. 02. 2019, 4:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 30. 04. 2019, 12:00 hodin

 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 max. 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 31. 08. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 5 710 262,50 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 710 262,50 CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Příloha č. 4 Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 28. 2. 2019)

 

Dne 4. března 2019 od 9.30 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Dne 13. ledna 2020 od 10.00 hodin proběhne seminář pro příjemce. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Výběr projektů:

Výbor SCLLD MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 3. 6. 2019 doporučil níže uvedené žádosti o podporu k financování z OPZ. Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byly přijaty 3 žádosti o podporu, které prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Město Netolice

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Netolice

Externí odborný posudek  - Město Netolice

Externí odborný posudek  - Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Externí odborný posudek  - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Netolice

 

Pravidla OPZ a další dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a přjemce OPZ (verze 9, platná od 1. 11. 2018) 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9, platná od 1. 11. 2018)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1. 5. 2018)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6, platná od 25. 5. 2018)

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 8, platná od 3. 1. 2019)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 7, platná od 1. 11. 2018)

Pokyn ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 8, platná od 1. 11. 2018)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Generátor nástrojů povinné publicity (povinný plakát, pamětní deska, billboard)

 

Další potřebné dokumenty naleznete na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette