2. VÝZVA OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.

2. výzva k předkládání žádostí o podporu z OP Zaměstnanost – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

 462/03_16_047/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 Sociální služby I.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 12. 3. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 12. 3. 2018, 4:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 12. 3. 2018, 4:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

  3. 5. 2018, 12:00 hodin

 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 max. 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 31. 12. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 3 500 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000CZK

 

TEXT VÝZVY - platný po změně (prodloužení termínu příjmu žádostí do 3. 5. 2018)

TEXT VÝZVY - neaktuální

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě (Příloha č. 4)

Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální služby (skutečnost)

Příloha č. 7 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Příloha č. 8 Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 12. 3. 2018)

 

Dne 12. 11. 2018 od 10.00 hodin proběhne seminář pro příjemce. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne dne 22. 3. 2018 od 10.00 hodin v Netolicích. Pozvánka zde.  Prezentace ze semináře zde.

 

Výběr projektů:

Výbor SCLLD MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 21. 6. 2018 doporučil podanou žádost k financování z OPZ. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byl podán 1 projekt, který prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Portus Prachatice

Externí odborný posudek Portus Prachatice, o.p.s.

 

Pravidla OPZ a další dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a přjemce OPZ (verze 7, platná od 1. 1. 2018) 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 7, platná od 1. 1. 2018)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1. 5. 2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A7, platná od 6. 9. 2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 7, platná od 7. 12. 2017)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze 5, platná od 13.11.2017)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Generátor nástrojů povinné publicity (povinný plakát, pamětní deska, billboard)

 

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

 

Další potřebné dokumenty naleznete na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette