1. výzva k předkládání žádostí o podporu z OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

 341/03_16_047/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
 –  PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 12. 02. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 29. 03. 2018, 12:00 hodin

 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 max. 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 31. 08. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 6 100 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Příloha č. 4 Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 12. 2. 2018)

 

Dne 1. 3. 2018 od 9.30 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Dne 12. 9. 2018 od 10.00 hodin proběhne seminář pro příjemce. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Výběr projektů:

Výbor MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 15. 5. 2018 doporučil k financování z OPZ obě podané žádosti. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádostí:

V rámci této výzvy byly podány 2 projekty, které prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Portus Prachatice

Hodnotící tabulka věcného hodnocení  - Město Netolice

Externí odborný posudek Portus Prachatice, o.p.s.

Externí odborný posudek Město Netolice

Zápis z jednání/školení členů výběrového orgánu MAS

Prezenční listina z jednání/školení členů výběrového orgánu MAS

 

Pravidla OPZ a další dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a přjemce OPZ (verze 7, platná od 1. 1. 2018) 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 7, platná od 1. 1. 2018)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1. 5. 2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A7, platná od 6. 9. 2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 7, platná od 7. 12. 2017)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze 5, platná od 13.11.2017)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Generátor nástrojů povinné publicity (povinný plakát, pamětní deska, billboard)

 

Další potřebné dokumenty naleznete na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette