4. výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – I.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

211/06_16_038/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 4.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP– BEZPEČNOST DOPRAVY – I.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Forma podpory

 Ex-post financování

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 17. 09. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 17. 09. 2018, 12:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 31. 10. 2018, 12:00 hodin

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 30. 08. 2021

 

Finanční alokace výzvy: 7 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - stavební povolení

 

Výběr projektů:

Výbor MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 17. 12. 2018 doporučil k financování z IROP všechny podané žádosti. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán IROP.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byly podány 2 žádosti o podporu, který prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Obec Dubné

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Obec Vrábče

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcného hodnocení

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP

 

Dne 19. září 2018 od 9.00 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde.

Prezentace zde.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 17. 9. 2018)

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 53 "Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD":

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh

Specifická pravidla IROP včetně příloh

 

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. 2014 – 2020 pro programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

ODKAZ NA KOMPLETNÍ DOKUMENTACI IROP PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE NA ZVLÁŠTNÍM WEBU:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP

ODKAZ NA GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY:
MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette