5. výzva k předkládání žádostí o podporu – VÝSADBY DŘEVIN V CHKO BLANSKÝ LES

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

069/05_17_088/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

5. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. – OPŽP- výsadby dřevin v CHKO

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 11. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20. 11. 2019, 15:00

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 11. 2019, 15:00

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

2. 1. 2020, 19:00

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu (včetně ukončení financování)

31. 12. 2023

 

Finanční alokace výzvy7 240 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 517 647 Kč

Podání elektronické žádosti přes https://mseu.mssf.cz/ - systém MS2014+

 

Pravidla a další dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPŽP 

 

Hodnocení projektových žádostí:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPŽP

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS včetně prezenční listiny

 

Výběr projektových žádostí:

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 

Obecně závazná dokumentace k výzvě: https://www.opzp.cz

Seminář pro žadatele se bude konat 27. 11. 2019 - pozvánka.

Prezentace

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette