4. výzva k předkládání žádostí o podporu – SÍDELNÍ ZELEŇ

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

070/05_18_128/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

4. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. –

OPŽP- realizace sídelní zeleně

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

13. 3. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

ZMĚNA: 31. 12. 2019 – 12:00 hod (prodloužení termínu příjmu žádostí)

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu (včetně ukončení financování)

31. 12. 2023

 

Finanční alokace výzvy7 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 11 666 666 Kč

Podání elektronické žádosti přes https://mseu.mssf.cz/ - systém MS2014+

 

Pravidla a další dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20

Platný Text výzvy

Neplatný Text výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Hodnocení projektových žádostí:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPŽP

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS včetně prezenční listiny

 

Výběr projektových žádostí:

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 

Obecně závazná dokumentace k výzvě: https://www.opzp.cz

Seminář pro žadatele se konal 25. dubna 2019 - pozvánka.

Prezentace

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette