3. výzva k předkládání žádostí o podporu – PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Protierozní opatření jsou zaměřena proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku vody z krajiny (zakládání či obnova mezí, remízů,zakládání travních pásů, průlehů apod.) a na omezení vodní eroze (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.) a větrné eroze (obnova či zakládání větrolamů) ve volné krajině.

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

053/05_18_127/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

3. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. – OPŽP- Protierozní opatření

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

13. 3. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

23. 9. 2019 – 20:00 hod

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu (včetně ukončení financování)

31. 12. 2023

 

Finanční alokace výzvy3 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 750 000 Kč

Podání elektronické žádosti přes https://mseu.mssf.cz/ - systém MS2014+

 

Pravidla a další dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Obecně závazná dokumentace k výzvě: https://www.opzp.cz

Seminář pro žadatele se konal 25. dubna 2019 - pozvánka

Prezentace

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette