2. výzva k předkládání žádostí o podporu – VÝSADBA DŘEVIN V CHKO BLANSKÝ LES

Výsadby v extravilánu obcí v CHKO Blanský les zahrnující liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, sady, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) na nelesní půdě (dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha umožňuje - li pozemek využití jako zeleň).  

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

037/05_17_088/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

2. Výzva MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. - OPŽP - výsadby dřevin v CHKO

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

13. 3. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

13. 3. 2019 – 9:00 hod

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

23. 9. 2019 – 20:00 hod

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu (včetně ukončení financování)

31. 12. 2023

 

Finanční alokace výzvy: 7 240 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 517 647 Kč

Podání elektronické žádosti přes https://mseu.mssf.cz/ - systém MS2014+

 

Pravidla a další dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Obecně závazná dokumentace k výzvě: https://www.opzp.cz

Seminář pro žadatele se konal 25. dubna 2019 - pozvánka.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette