1. výzva k předkládání žádostí o podporu z OP ŽP – VÝSADBA DŘEVIN

Výsadby v extravilánu obcí v CHKO Blanský les zahrnující liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, sady, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) na nelesní půdě (dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha umožňuje - li pozemek využití jako zeleň).  

POZOR - změna výzvy platná od 21.9. 2018 (změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí do 31.10.2018)!

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

017/05_17_088/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. - OPŽP - výsadby dřevin

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

16. 5. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

16. 5. 2018 – 9:00 hod

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 5. 2018 – 9:00 hod

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10. 2018 – 12:00 hod

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2020

 

Finanční alokace výzvy: 7 243 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 521 170 Kč

Nový text výzvy - prodloužený termín ukončení:

Text výzvy OP ŽP - platný

Původní text výzvy - neplatný od 21.9.2018:

Text výzvy OP ŽP - neplatný

Podání elektronické žádosti přes https://mseu.mssf.cz/ - systém MS2014+ (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy)

Pravidla a další dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 16.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Tipy k vyplnění žádosti v IS KP14+ - OPŽP

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Obecně závazná dokumentace k výzvě: http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva/dokumenty

 Seminář pro žadatele se uskuteční 26. 4. 2018 od 11,00 hod. (kulturní sál OÚ Holubov) - pozvánka ZDE.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette