8. výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – II.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

531/06_16_038/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 8. výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP– BEZPEČNOST DOPRAVY – II.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Forma podpory

 Ex-post financování

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 1. 10. 2020

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 1. 10. 2020, 12:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 31. 12. 2020, 12:00 hodin

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 30. 06. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 4 442 760,860 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 0000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 442 760,860 CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - stavební povolení

Příloha č. 4 - Kontrolní list FNaP

Příloha č. 5 - Kontrolní list VH

 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP

 

Výběr projektů:

Rozhodovací orgán MAS Blanský les - Netolicko doporučil dne 8. 3. 2021 podané žádost k financování z IROP. Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán IROP.

Výpis z usnesení Výboru SCLLD MAS Blanský les - Netolicko

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byly přijaty 4 žádosti o podporu, který prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulky věcného hodnocení

 

Dne 9. června 2021 od 13.00 hodin proběhne seminář pro příjemce. Pozvánka zde. Prezentace zde.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 1. 10. 2020)

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 53 "Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD":

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh

Specifická pravidla IROP včetně příloh

 

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. 2014 – 2020 pro programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

ODKAZ NA KOMPLETNÍ DOKUMENTACI IROP PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE NA ZVLÁŠTNÍM WEBU:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP

ODKAZ NA GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY:
MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette