6.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – II.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

404/06_16_075/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 6.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Infrastruktura základních škol – II.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Forma podpory

 Ex-post financování

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 1. 11. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 1. 11. 2019, 12:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 31. 1. 2020, 12:00 hodin

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 30. 06. 2023

 

Finanční alokace výzvy: 8 981 905,09 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000CZK

 

Výzva MAS - Infrastruktura základních škol – II. - změna (prodloužení termínu příjmu žádostí do 31. 1. 2020)

Výzva MAS - Infrastruktura základních škol – II.

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení

  

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcného hodnocení

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP

 

Výběr projektů:

Výbor MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 9. 3. 2020 doporučil k financování z IROP všechny podané žádosti. Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán IROP.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byly podány 3 žádosti o podporu, který prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Obec Chvalšiny

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Obec Dubné

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích

 

Dne 18. listopadu 2019 od 9.00 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde. 

Prezentace ze semináře zde

Prezentace ze semináře k MS2014+ zde

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 1. 11. 2019)

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD":

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně příloh

Specifická pravidla IROP včetně příloh

 

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. 2014 – 2020 pro programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

ODKAZ NA KOMPLETNÍ DOKUMENTACI IROP PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE NA ZVLÁŠTNÍM WEBU:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP

ODKAZ NA GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY:
MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette