1. výzva k předkládání žádostí o podporu z OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

 341/03_16_047/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
 –  PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 12. 02. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 29. 03. 2018, 12:00 hodin

 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 max. 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 31. 08. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 6 100 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Příloha č. 4 Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 12. 2. 2018)

 

Dne 1. 3. 2018 od 9.30 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Výběr projektů:

Výbor MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 15. 5. 2018 doporučil k financování z OPZ obě podané žádosti. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádostí:

V rámci této výzvy byly podány 2 projekty, které prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Portus Prachatice

Hodnotící tabulka věcného hodnocení  - Město Netolice

Externí odborný posudek Portus Prachatice, o.p.s.

Externí odborný posudek Město Netolice

Zápis z jednání/školení členů výběrového orgánu MAS

Prezenční listina z jednání/školení členů výběrového orgánu MAS

 

Pravidla OPZ a další dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a přjemce OPZ (verze 7, platná od 1. 1. 2018) 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 7, platná od 1. 1. 2018)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1. 5. 2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A7, platná od 6. 9. 2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 7, platná od 7. 12. 2017)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze 5, platná od 13.11.2017)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Generátor nástrojů povinné publicity (povinný plakát, pamětní deska, billboard)

 

Další potřebné dokumenty naleznete na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette