5. výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – II.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

062/06_16_073/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 5.výzva MAS Blanský les-Netolicko– IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – II.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Forma podpory

Ex-post financování

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 16. 10. 2019

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 16. 10. 2019, 12:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 16. 10. 2019, 12:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 29. 1. 2020, 12:00 hodin

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 30. 06. 2023

 

Finanční alokace výzvy: 3 620 053 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 620 053 CZK

 

Výzva MAS - Kulturní dědictví – II. - změna (prodloužení termínu příjmu žádostí do 29. 1. 2020)

Výzva MAS - Kulturní dědictví - II.

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení

  

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcného hodnocení

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP

 

Výběr projektů:

Výbor MAS Blanský les - Netolicko na svém jednání dne 9. 3. 2020 doporučil podanou žádost k financování z IROP. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán IROP.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádosti:

V rámci této výzvy byla podána 1 žádost o podporu, která prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení - Obec Jankov

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 16. 10. 2019)

 

Dne 16. října 2019 od 10.00 hodin proběhne seminář pro žadatele. Pozvánka zde. Prezentace zde.

 

Pravidla IROP a další dokumentace k výzvě č.55 Kulturní dědictví - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD:

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce včetně Příloh

Specifická pravidla IROP včetně příloh

 

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. 2014 – 2020 pro programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

ODKAZ NA KOMPLETNÍ DOKUMENTACI IROP PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE NA ZVLÁŠTNÍM WEBU:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP

ODKAZ NA GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY:
 
MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette